ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลการยืนยันสิทธิ์
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รหัสผู้สมัคร *
เลขบัตรประชาชน *
  

คำแนะนำ
1. กรอกรหัสผู้สมัคร 12 หลัก เช่น 5913050001-7
**** ในกรณีที่สมัครผ่านเว็บ รหัสผู้สมัครจะเป็น 59110100012 ให้เติม "-" หน้าตัวเลขตัวสุดท้าย จะได้เป็น 5911010001-2 ****
2. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1100100000111
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล